30%

D-Tox Iron&Fallout Remover - Fælgrens og lakrens mod flyverust

Pris fra 62,30 DKK 89,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

er et produkt beregnet til at fjerne metallisk forurening.

Uden besvær fjerner den rust og metal partikler fra malede overflader, glas, gummi og krom.

Den er ideal til foreløbig rengøring af lak og fælge. Under påføring, som følge af dens reaktion med urenheder, vil det se ud som om den “bløder”.

Vi påstår at dette er blandt de bedste produkter af slagsen på marked.

Anvendelsen af nye teknologier indenfor råstoffer sikrer en nem påførelse, lynhurtig virkning mod urenheder, samt en høj viskositet. Det betyder at produktet forbliver på den rengjort overflade, uden at flyde af den. Det gøre at den har længer tid til at reagere med urenheder, og derved fjerner dem mere effektivt.

Ingredienser der er gennemtrængende og chelaterende mod urenheder gør, at præparatet er hurtigere til at komme til metalliske forureninger.

D-Tox Iron&Fallout Remover - Fælgrens og lakrens mod flyverust
Varer
Antal

Shiny Garage D-Tox PH neutral er et produkt beregnet til at fjerne metallisk forurening.


Uden besvær kan den fjerner den rust og metal partikler fra malede overflader, glas, gummi og krom.
Den er ideal til foreløbig rengøring af lak og fælge. Under påføring, skifter den farve til rød, som om den bløder, og den viser dene arbejder, det er en kemisk reaktion på urenheder.


Vi påstår at dette er blandt de bedste produkter af slagsen på marked.


Anvendelsen af nye teknologier indenfor råstoffer sikrer en nem påførelse, lynhurtig virkning mod urenheder, samt en høj viskositet. Det betyder at produktet forbliver på den rengjort overflade, uden at flyde af den. Det gøre at den har længer tid til at reagere med urenheder, og derved fjerner dem mere effektivt.


Ingredienser der er gennemtrængende og chelaterende mod urenheder gør, at præparatet er hurtigere til at komme til metalliske forureninger.


OBS!
Produktet må ikke påføres et opvarmet overflade, og det anbefales at den bruges i skyggen.
I tilfælde af elementær som for eksempel glas, plastik, gummi, krom eller aluminium, anbefales det at de tjekkes i de usynlige steder efter rengøring, inden brug.
Må kun bruges i et godt ventileret sted.
Brug beskyttelseshandsker.
Mængde: 1L


Behandling af flyverust :
Hvis bilen er beskidt så vask først for bedste resultat således at produktet ikke arbejder oven på skidt, dette nedsætter effekten. 
spray Shiny Garage D-Tox på lakken, enten på hele bilen eller på de steder med synligt flyverust, vi anbefaler dog hele bilen da begyndende flyverust ikke ses så tydeligt og stadig bør behandles så tidligt som muligt. Her ses en farve reaktion i produktet når det arbejder på lakken, så de steder med flyverust vil produktet afslører ved at skifte farve til rød, og man vil så opdage omfanget og hvor lakken typisk plages af flyverust. 
Produktet skal virke mindst 5-7 minutter for optimal effekt,  dog stadig med forbehold for at det ikke må tørre ind på lakken.  
Herefter skylles grundigt efter med vand. 
Gentag evt behandlingen på biler der er kraftigt ramt af flyverust eller i meget kraftige tilfælde kan produktet bearbejdes med en pensel eller claybar. 
flyverust behandling med Shiny Garage D-Tox bør gøres med jævne mellemrum for at holde lakken ved lige. 
Med 1-3 måneders mellem rum alt efter kørte km. 

 

 

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger:
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H315 Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Indeholder: Sodium mercaptoacetate EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, amfotere overflateaktive stoffer
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796

​​​​

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}