20%

Sleek & Bubbly Premium Shampoo - Bilshampoo uden voks

Pris fra 63,20 DKK 79,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Sleek&Bubbly Premium Shampoo er en meget koncentreret autoshampoo til bilkarosseri.

Shampooen har en neutral pH-værdi, som er skånsom for alle overflader på din bil, duften af Kiwi gør rengøring mere behagelig.

Sleek & Bubbly Premium Shampoo - Bilshampoo uden voks
Varer
Antal

Sleek&Bubbly Premium Shampoo er en meget koncentreret autoshampoo til bilkarosseri. Shampooen har en neutral pH-værdi, som er skånsom for alle overflader på din bil, duften af Kiwi gør rengøring mere behagelig.
Brugsanvisning:
Hæld 20-30 ml shampoo i en spand og fyld med 10 liters vand
Vask bilen fra top mod bund med en vaskehandske
Skyl bilen med vand under tryk
Før brug, skal du sørge for, at alle rengjorte overflader er kolde og bilen er i skyggen. Shampooen må ikke udtørre på karosseriet. Vi foreslår vaskmetoden “to spande” med microfiber handske eller uldhandske
Opbevares på et køligt sted.
Beskyttes mod sollys.
Må ikke nedfryses.

 

ADVARSEL
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Mærkningselementer
Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008
Farepiktogrammer: Signalord: ADVARSEL
Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. 5 - 15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. <5% amfotere overflateaktive stoffer
Andre farer Der er ikke foretaget vurdering til bestemmelse af PBT og vPvB

 

Titel Type Størrelse Download
18-SHINY-GARAGE---SLEEKBUBBLY-CAR-SHAMPOO-CLP-DK-2.pdf PDF 314.10KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}