20%

D-Sinfector

Pris fra 20,00 DKK 25,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
D-Sinfector er et specialiseret præparat til desinfektion af hænder og overflader.
Præparatet er baseret på ethylalkohol, har desinficerende og desinficerende egenskaber (99% effektivitet). D-Sinfector irriterer ikke eller allergier. Beriget med glycerin forhindrer det, at huden tørrer ud.Det bekæmper bakterier, svampe og vira. 
D-Sinfector
Varer
Antal

D-Sinfector er et specialiseret præparat til desinfektion af hænder og overflader.
Præparatet er baseret på ethylalkohol, har desinficerende og desinficerende egenskaber (99% effektivitet). D-Sinfector irriterer ikke eller allergier. Beriget med glycerin forhindrer det, at huden tørrer ud.Det bekæmper bakterier, svampe og vira. 
Produktet var underlagt proceduren for registrering af biocidholdige produkter af Kontoret for registrering af lægemidler, medicinske apparater og biocidholdige produkter (URPLWMiPB) Licensnummer for det biocidholdige produkt: 0304 / TP / 2020

Sammensætning:
-65g / 100g - fuldstændigt denatureret ethylalkohol,
-8g / 100g 
- propan-2-ol,
-glycerine,
- demineraliseret vand.

  

 

Farepiktogrammer :

Signalord : Advarsel

Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse: P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion: P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

 

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}