20.2%

Carpet Cleaner /koncentrat/ - Textil rens / pletfjerner

Pris fra 79,00 DKK 99,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Shiny Garage Carpet Cleaner blev lavet til både entusiaster og professionelle.

Produktet er beregnet til håndvask, såvel som ekstraktionsmetoden, af tekstiler (bil polstring, side af bildøre, velour biltæpper, o.l.) og kan også bruges som pletfjerner.

Carpet Cleaner er højt koncentreret produkt, med meget gode rengørings og affedtende egenskaber, samt er nærende og plejer farver.

Anvendelsen af et unikt urenheds gennemtrængende formel, gøre det muligt for den at trænge hurtigt og effektivt dybt inde I tekstiler, og adskille snavs fra overfladen.

Carpet Cleaner efterlader ingen pletter på den rengjorte overflade. Den er sikker at bruge på plastik overflade, og er karakteriseret af en frisk og behaglig duft.

Carpet Cleaner /koncentrat/ - Textil rens / pletfjerner
Varer
Antal

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Shiny Garage Carpet Cleaner blev lavet til både entusiaster og professionelle.

Produktet er beregnet til håndvask, såvel som ekstraktionsmetoden, af tekstiler (bil polstring, side af bildøre, velour biltæpper, o.l.) og kan også bruges som pletfjerner.

Carpet Cleaner er højt koncentreret produkt, med meget gode rengørings og affedtende egenskaber, samt er nærende og plejer farver.

Anvendelsen af et unikt urenheds gennemtrængende formel, gøre det muligt for den at trænge hurtigt og effektivt dybt inde I tekstiler, og adskille snavs fra overfladen.

Carpet Cleaner efterlader ingen pletter på den rengjorte overflade. Den er sikker at bruge på plastik overflade, og er karakteriseret af en frisk og behaglig duft.

Anbefalet fortyndelse:

  • pletfjerner 1:5-10 (100-200ml til 1L vand)
  • håndvask/pre spray 1:10-30 (25-100ml til 1L vand)
  • ekstraktionsmetoden 1:10-30 (25-100ml til 1L vand)

Inden anvendelsen, tjek produktets effekt på et mindre synlig del af overfladen, med hensyn til effekt på farve.

Mængde: 1L

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation.

Farepiktogrammer: Signalord: ADVARSEL

Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% anioniske overflateaktive stoffer <5% EDTA Parfum

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---CARPET-CLEANER-CLP-DK.pdf PDF 382.78KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}