30%

Pure Black Tire Cleaner /koncentrat/

Pris fra 76,30 DKK 109,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 1 anmeldelse
Anmeld produkt - Se anmeldelsen

Pure Black Tire Cleaner er specielt udviklet produkt til perfekt rengøring af dæk og gummidele på din bil.

Dets virkning er baseret på en unik blanding af vaskestoffer med en balanceret mængde af rengøringsadditiver.

Det indeholder ingredienser til at hjælpe afvaskning og tørring af dæk.

Det virker øjeblikkeligt gennemtrængende og adskiller snavs og rester fra dækkets gummi.

Perfekt affedtning, efterlader overfladen ren og klar til anvendelse af en ny dressing.

 
Pure Black Tire Cleaner /koncentrat/
Varer
Antal

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Pure Black Tire Cleaner er specielt udviklet produkt til perfekt rengøring af dæk og gummidele på din bil.

Dets virkning er baseret på en unik blanding af vaskestoffer med en balanceret mængde af rengøringsadditiver.

Det indeholder ingredienser til at hjælpe afvaskning og tørring af dæk.

Det virker øjeblikkeligt gennemtrængende og adskiller snavs og rester fra dækkets gummi.

Perfekt affedtning, efterlader overfladen ren og klar til anvendelse af en ny dressing.

Brugsanvisning:

Produktet er stark koncentreret, fortynding 1:1 - 1:4

  1. Påfør produktet på den fugtede overflade, og vent ca. 1 minut
  2. Brug en pensel eller børste
  3. Skyl grundigt med vand
  4. Hvis det er nødvendigt, skal du gentage trin 1-3

Ekstra anvisninger:

Test produktet på et ikke synligt sted.

Overfladen skal være afkølet.

Produktet må absolut ikke komme i kontakt med ikke-lakerede fælge.

Lad ikke produktet tørre ud på overfladen.

 

Opbevares på et køligt sted.

Beskyttes mod sollys.

 

*Databladet ligger under downloads

Signalord: FARE

Faresætninger: H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning P303+P361+P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---PURE-BLACK-TIRE-CLEANER-CLP-DK-1.pdf PDF 364.24KB Download

Kommentarer 1


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}