Tilbud

D-Tox Iron&Fallout Remover 1000ml.

94,50 DKK 105,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Når væsken har virket, skifter den farve, så du altid ved, hvornår du kan skylle den af.

Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: 42 stk. på lager
stk.

Shiny Garage D-Tox PH neutral er et produkt beregnet til at fjerne metallisk forurening.

Uden besvær fjerner den rust og metal partikler fra malede overflader, glas, gummi og krom.

Den er ideal til foreløbig rengøring af lak og fælge. Under påføring, som følge af dens reaktion med urenheder, vil det se ud som om den “bløder”.

Vi påstår at dette er blandt de bedste produkter af slagsen på marked.

Anvendelsen af nye teknologier indenfor råstoffer sikrer en nem påførelse, lynhurtig virkning mod urenheder, samt en høj viskositet. Det betyder at produktet forbliver på den rengjort overflade, uden at flyde af den. Det gøre at den har længer tid til at reagere med urenheder, og derved fjerner dem mere effektivt.

Ingredienser der er gennemtrængende og chelaterende mod urenheder gør, at præparatet er hurtigere til at komme til metalliske forureninger.

OBS!

Produktet må ikke påføres et opvarmet overflade, og det anbefales at den bruges i skyggen.

I tilfælde af elementær som for eksempel glas, plastik, gummi, krom eller aluminium, anbefales det at de tjekkes i de usynlige steder efter rengøring, inden brug.

Må kun bruges i et godt ventileret sted.

Brug beskyttelseshandsker.

Mængde: 1L

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H315 Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Indeholder: Sodium mercaptoacetate EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, amfotere overflateaktive stoffer

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
10-SHINY-GARAGE---D-TOX-CLP-DK.pdf PDF 323.85KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt