Fruit Snow Foam neutral PH 25l.

1.199,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse

Ph-neutral effektiv sæbe til skumlanse eller skumsprayer.

Skum farve: hvid

Lagerstatus: På lager
stk.

Fruit Snow Foam er en meget koncentreret, effektiv, neutral PH aktiv skum. En kraftfuld dosering af skumdannende midler giver en tyk skum. Resultatet er en utrolig effektiv iblødsætning og letter fjernelse af ​​snavs. Neutral koncentrat, bekæmpende mod snavs og sikker for de overflader, der rengøres. Disse funktioner gør, at Fruit Snow Foam har en af ​​de mest fordelagtige kvalitetsforhold/ pris på det europæiske marked.

Brugsanvisning:

Påfør den tørre bil med en opløsning af lunkent vand.

Vælg passende koncentration afhængigt af typen og graden af ​​tilsmudsning:

80-100ml. Til 1l.vand1– PA skumlanse

20-40ml. Til 1,5l.vand – Mesto Foamer

 

Lad skummet virke i nogle få minutter uden at tillade udtørring på overfladen

Skyl grundigt bilen med vand under tryk

Forsæt til næste vasketrin “to spande” Sleek og Bubbly Shampoo.

 

 

*Databladet ligger under downloads

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796


*Databladet ligger under downloads

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----SNOW-FOAM-CLP-DK-1-1.pdf PDF 373.16KB Download

Kommentarer 0